چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
صفحه اصلی > شاخص های ارزیابی آثار  >
فهرست اصلی
بخش ویژه فراخوان
بخش همایش‌های برگزار شده
آرشیو ویژه نامه همایش
شخصیت‌های ویژه علمی 1396

شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های تألیفی (علمی - پژوهشی)

الف. شاخص‌های محتوایی


ردیف

شاخص

امتیاز

1          

اولویت و میزان تأثیر موضوع كتاب در تأمین نیازهای فرهنگی و علمی همگانی یا جوامع علمی

7امتیاز

2          

سطح علمی و اتقان اثر

10امتیاز

3          

نظریه‏پردازی و راه‏حل‏های جدید

8امتیاز

4          

نقل صحیح آرا و اِسناد به منابع معتبر، اصیل و متنوع

5امتیاز

5          

میزان بهره‏گیری از مستندات و منابع و نتیجه‏گیری‏

5امتیاز

6          

تحلیل صحیح آرا و نقد آن

4امتیاز

7          

میزان دست‌یابی پژوهش به اهداف خود

6امتیاز

8          

امتیاز ویژه (ارائه راه‌کارهای مناسب، ایجاد چشم‌انداز نوین، اثربخشی فوق‌‌العاده و ...)

5امتیاز

 

ب. شاخص‌های روشی

ردیف

شاخص

امتیاز

1          

تحدید دقیق موضوع و تبیین هدف، سئوالات و فرضیه‏ها

5امتیاز

2          

به كارگیری روش متناسب با موضوع

3امتیاز

3          

خلاقیت و نوآوری در اصل موضوع و در روش تحقیق و زوایه نگرش به موضوع

13امتیاز

4          

تناسب ساختار و انسجام منطقی سرفصل‏ها و عناوین

5امتیاز

5          

توازن حجم مطالب بخشها و فصول

2امتیاز

6          

افزودن چكیده و نتیجه‏گیری

2امتیاز

 

ج. شاخص‌های ادبی و صوری

ردیف

شاخص

امتیاز

1          

آرایه‏های لفظی و معنوی، سادگی و روانی قلم، تنوع واژگانی، صمیمی و زنده‏نویسی، بهداشت قلم (پرهیز از گرته‏برداری، كلیشه، تعابیر و كلمات سست، درازنویسی، ایجاز مخل و اطناب ممل، اغلاط انشایی، دشوارنویسی، پیچیدگی كلامی، واژه‏های غیرفصیح و...)

 

 

6امتیاز

2          

رسم الخط، علائم سجاوندی، پرهیز از اغلاط دستوری، قطع و وصل‏ها، پاراگراف‏بندی، یك‏دستی

4امتیاز

3          

تناسب اسلوب زبانی كتاب با موضوع

2امتیاز

4          

تنظیم فنی و دقیق پاورقی‏ها و كتابنامه

2امتیاز

5          

پیوست انواع فهرست‏ها و نمایه‏ها

3امتیاز

6          

رعایت امور فنی و صوری (طرح جلد، صفحه‏آرایی، حروف‏چینی، فصل‏بندی، تیترسازی، عناوین سرصفحه‏ای، غلط‌گیری دقیق)

3امتیاز

                                                                                                                                               جمع امیتاز: 100

******************************

شاخص‌های ارزیابی كتاب‌های تألیفی (علمی – ترویجی)

الف. شاخص‌های محتوایی

ردیف

شاخص

امتیاز

1          

تناسب موضوع با نیازهای علمی - فرهنگی جامعه

5امتیاز

2          

استفاده از منابع معتبر و قدرت بهره‏وری از آنها

10 امتیاز

3          

ساختار و نظام هندسی كتاب (هماهنگی فصول و بخش‏های مختلف كتاب، وحدت سبك و سیاق و شیوه نتیجه‏گیری از مطالب)

5امتیاز

4          

تحلیل علمی و قدرت نقد و بررسی آرا

10 امتیاز

5          

زاویه دید و نگاه جدید به مسائل

5امتیاز

6          

ابتكار و نوآوری در طرح مسائل و شیوۀ استدلال

5امتیاز

7          

تناسب سطح علمی كتاب با مخاطب

5امتیاز

8          

پرهیز از مطالب تكراری، كلیشه‏ای و حاشیه‏ای

5امتیاز

9          

دست‌یابی اثر به اهداف

5امتیاز

10      

رعایت اصول و فرهنگ تبلیغ نوشتاری

5امتیاز

11      

توفیق ارتباط با مخاطب و جذابیت اثر

5امتیاز

12      

ناظر بودن به تحقیقات و آثار پیشین و رفع اشكالات آنها

5امتیاز

13      

قدرت پاسخگویی به شبهات علمی و شایع در جامعه

5امتیاز

14      

امتیاز ویژه

5امتیاز

 

 ب.شاخص‌های ادبی و صوری

ردیف

شاخص

امتیاز

1          

آرایه‏‌های لفظی و معنوی

سادگی و روانی قلم

تنوع واژگانی

صمیمی و زنده‏نویسی

بهداشت قلم (پرهیز از گرته‏برداری، كلیشه، تعابیر و كلمات سست، درازنویسی، ایجاز مخل و اطناب ممل، اغلاط انشایی، دشوارنویسی، پیچیدگی كلامی، واژه‏های غیرفصیح و...)

 

 

 

6امتیاز

 

2          

رسم الخط، علائم سجاوندی، پرهیز از اغلاط دستوری، قطع و وصل‏ها، پاراگراف‏بندی، یك‏دستی

4امتیاز

3          

تناسب اسلوب زبانی كتاب با موضوع

2امتیاز

4          

تنظیم فنی و دقیق پاورقی‏ها و كتابنامه

2امتیاز

5          

پیوست انواع فهرست‏ها و نمایه‏ها

3امتیاز

6          

رعایت امور فنی و صوری (طرح جلد، صفحه‏آرایی، حروف‏چینی، فصل‏بندی، تیترسازی، عناوین سرصفحه‏ای، غلط‌گیری دقیق)

3امتیاز

جمع امیتاز: 100******************************

شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های‌ تصحیح و تحقیق‏


ردیف

شاخص

امتیاز

1          

اولویت و میزان تأثیر موضوع كتاب و متن مصحح در تأمین نیازهای فرهنگی و علمی همگانی یا جوامع علمی

9امتیاز

2          

میزان تسلط مصحِّح بر موضوع

7امتیاز

3          

قدمت و اهمیت متن مصحَّح و دشواری آن به دلیل عبارات معقَّد و موجز یا نداشتن نسخه‏های روشن و پاكیزه و یا اختلاف زیاد نسخه‏ها

9امتیاز

4          

میزان اتقان كار مصحِّح در شیوۀ تصحیح و انتخاب نسخه اصلی و نسخه‌بدل‌های معتبر و پرهیز از ذكر نسخه‌بدل‌های زاید

9امتیاز

5          

قرائت دقیق و صحیح نسخۀ اصلی و ضبط نسخه‌بدل‏ها

9امتیاز

6          

تخریج مطالب منقول و تعلیقات و پانوشت‏های فنی و علمی افزون بر تصحیح

13امتیاز

7          

مقدمۀ جامع مصحِّح شامل شرح حال مؤلف و بیان جایگاه كتاب در میان كتب مشابه و معرفی كلیه نسخه‏های خطی آن و معرفی دقیق نسخ مورد اعتماد

18امتیاز

8          

تنظیم فهرست منابع دقیق و كارامد و همه‌جانبه و انواع فهرست‌های لازم

7امتیاز

9          

بهره‏وری از علائم نگارشی و مراعات آیین نگارش و ویرایش

7امتیاز

10      

رعایت نكات فنی چاپ و نشر (حروف‌چینی، صفحه‏آرایی، چاپ و صحافی مطلوب، ندرت اغلاط چاپی، ذكر عناوین سرصفحه‏ای گویا، تناسب حجم با مطالب كتاب)

7امتیاز

11      

امتیاز ویژه

5امتیاز

جمع امیتاز: 100

 


******************************

شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های‌ ترجمه‏


ردیف

شاخص

امتیاز

1          

میزان تسلط مترجم بر ترجمه و موضوع

10امتیاز

2          

اولویت و میزان تأثیر موضوع برگزیده در تأمین نیازهای فكری - فرهنگی همگانی یا جوامع علمی

5/7امتیاز

3          

قدمت متن مترجَم یا اهمیت محتوایی آن یا پیچیدگی و دشواری ترجمه آن

10امتیاز

4          

شیوایی و جذابیت نثر ترجمه و مراعات آیین نگارش و ویرایش

17امتیاز

5          

رعایت امانت، مطابقت ترجمه با متن اصلی، پرهیز از افزودن و كاستن‏های بدون دلیل و بدون مشخص كردن مواضع آن

15امتیاز

6          

مقدمه، تحقیقات، تعلیقات و ذكر مصادر و منابع مطالب، افزودن بر متن اصلی به وسیله مترجم

17امتیاز

7          

تنظیم فهرست منابع دقیق، كارامد و انواع فهرست‏های مورد نیاز، هرچند متن مترجَم فاقد آنها باشد

13امتیاز

8          

رعایت امور فنی چاپ و نشر (حروف‌چینی، صفحه‏آرایی، غلطگیری، عناوین سرصفحه‏ای گویا، تناسب حجم با مطالب كتاب)

5/5امتیاز

9          

امتیاز ویژه

5امتیاز


جمع امیتاز: 100

 

******************************

شاخص‌های ارزیابی پایان‌نامه‌ها

ردیف

شاخص

امتیاز

1          

اولویت و میزان تأثیر مسئله تحقیق در تأمین نیازهای فرهنگی و علمی همگانی یا جوامع علمی

8امتیاز

2          

سطح علمی و اتقان اثر

10امتیاز

3          

نظریه‌پردازی و راه حل‌های جدید

10امتیاز

4          

نقل صحیح آرا و اِسناد به منابع معتبر، اصیل و متنوع

5امتیاز

5          

میزان بهره‌گیری از مستندات و منابع و نتیجه‌گیری

6امتیاز

6          

تحلیل صحیح آرا و نقد آن

4امتیاز

7          

میزان دستیابی پایان‌نامه به اهداف خود

6امتیاز

8          

تحدید دقیق مسئله اصلی و تبیین هدف، سئوالات و فرضیه‌ها

8امتیاز

9          

به کارگیری روش متناسب با مسئله

4امتیاز

10      

خلاقیت و نوآوری در اصل مسئله، روش تحقیق و زاویه نگرش به مسئله

14امتیاز

11      

تناسب ساختار و انسجام منطقی سرفصل‌ها و عناوین

6امتیاز

12      

توازن حجم مطالب بخش‌ها و فصول

2امتیاز

13      

افزودن چکیده و نتیجه‌گیری

2امتیاز

14 

امتیاز ادبی

10امتیاز

15 

امتیاز ویژه

5امتیاز

 

                                                                                                                                                جمع امیتاز: 100

 


******************************

شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های‌ شرح و تعلیق

ردیف

شاخص

امتیاز

1     

اولویت و میزان تأثیر موضوع كتاب و متن مورد شرح/ تعلیق در تأمین نیازهای فرهنگی و علمی همگانی یا جوامع علمی

11امتیاز

2     

میزان تسلط شارح/ تعلیق‌كننده بر موضوع

9امتیاز

3     

اهمیت متن مورد شرح/ تعلیق و دشواری آن به دلیل عبارات معقّد و موجز

11امتیاز

4     

میزان اتقان كار شارح/ تعلیق‌كننده در شیوه شرح/ تعلیق، پر كردن خلأها و پرهیز از مطالب زاید

11امتیاز

5     

نو و ابتكاری بودن شرح/ تعلیق و یا امتیاز آن نسبت به شرح‌ها و تعلیق‌های پیشین

10امتیاز

6     

رعایت استانداردهای شرح/ تعلیقه‌نگاری

10امتیاز

7     

مقدمه جامع شارح/ تعلیق‌كننده و بیان جایگاه كتاب در میان كتب مشابه و بیان چگونگی و روش  كار خود در شرح یا تعلیق

10امتیاز

8     

تنظیم فهرست منابع دقیق و كارامد و همه‌جانبه و انواع فهرست‌های لازم

9امتیاز

9     

بهره‌وری از علایم نگارشی و مراعات آیین نگارش و ویرایش

7امتیاز

10   

رعایت نكات فنی چاپ و نشر (حروف‌چینی، صفحه‌آرایی، چاپ و صحافی مطلوب، ندرت اغلاط چاپی، ذكر عناوین سرصفحه‌ای گویا، تناسب حجم با مطالب كتاب)

7امتیاز

11 

امتیاز ویژۀ شرح/ تعلیق كه در معیارهای بالا ذكر نشده است

5امتیاز

 


                                                                                                                                                جمع امیتاز: 100


******************************

شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های دانشنامه، موسوعه‌، فرهنگنامه، كتاب‌شناسي و فهرست‌نگاري

 

الف. شاخص‌های محتوایی

ردیف

شاخص

امتیاز

1     

جامعيت و مانعيت

14امتیاز

2     

رعايت استانداردهاي كتاب‌شناختي/ فهرست‌نگاري/ دانشنامه و موسوعه‌‌نویسی

12امتیاز

3     

اهميت موضوع كتابشناسي/ فهرست‌نگاري

10امتیاز

4     

ساختار مناسب (تبويب و تنظيم منطقي)

12امتیاز

5     

نوبودن اثر يا امتياز آن نسبت به آثار مشابه

10امتیاز

6     

تناسب اسلوب زباني كتاب با موضوع

5امتیاز

7     

تنظيم فني و دقيق كتاب‌نامه و پاورقي‌ها

6امتیاز

8     

پيوست انواع فهرست‌ها و نمايه‌هاي دقيق

8امتیاز

9     

امتياز ويژۀ اين اثر

5امتیاز

 

ب. شاخص‌های ادبی و صوری

ردیف

شاخص

امتیاز

1          

آرایه‏های لفظی و معنوی، سادگی و روانی قلم، تنوع واژگانی، صمیمی و زنده‏نویسی، بهداشت قلم (پرهیز از گرته‏برداری، كلیشه، تعابیر و كلمات سست، درازنویسی، ایجاز مخل و اطناب ممل، اغلاط انشایی، دشوارنویسی، پیچیدگی كلامی، واژه‏های غیر فصیح و...)، عنوان كتاب، تكيه بر استفاده از فعل خاص و معلوم

 

 

 

 

 

6امتیاز

 

 

 

2     

ويراستگي لفظي، رسم الخط، علائم سجاوندي، پرهيز از اغلاط دستوري، قطع و وصل‌ها، پاراگرف‌‌بندي، يكدستي

 

 

6امتیاز

 

 

 

 

 
 ج. رعايت امور فني و صوري

ردیف

شاخص

امتیاز

1     

طرح جلد، صفحه‌آرايي، حروف‌‌چيني، فصل‌بندي، تيترسازي، عناوين سرصفحه‌اي، غلط‌گيري دقيق

6امتیاز

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   جمع امیتاز: 100

 ******************************

شاخص‌های ارزیابی کتاب‌های‌ تکنولوژی آموزشی

 

ردیف

شاخص

امتیاز

1          

ارائه تعاریف عملیاتی از موضوعات و واژگان

4امتیاز

2          

انطباق حجم متن با واحدهای آموزشی مربوط

5امتیاز

3          

اهداف تحقیق (صراحت، عینیت، ایجاز، عدم تناقض میان اهداف)

5امتیاز

4          

استناد متن

4امتیاز

5          

تناسب فصول و بخش‌ها

6امتیاز

6          

استفاده از رنگ و جلوه‌های تصویری در متن

5امتیاز

7          

بهره‌گیری از مثال‌های کافی و ملموس

4امتیاز

8          

برنامه‌ریزی متن (مقدمه، فصل‌بندی، نتیجه‌گیری و ...) و محتوایی‌ (ترتیب منطقی مباحث)

8امتیاز

9          

استفاده از جدول، نمودار و کادرهای مناسب

5امتیاز

10      

پرهیز از مطالب زاید و حاشیه‌ای و تمرکز بر موضوع تحقیق

6امتیاز

11      

استفاده از منابع (از حیث اعتبار علمی، روزامدی و تعدد آنها)

5امتیاز

12      

تناسب ارجاعات و نقل ‌قول‌ها

5امتیاز

13      

توفیق اثر در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده و پاسخ به سؤالات مطرح‌شده

6امتیاز

14      

رعایت اصول و قواعد نگارش

7امتیاز

15      

روانی و صلابت متن

6امتیاز

16      

کیفیت چاپ کتاب (صفحه‌آرایی، طرح جلد، قطع و اندازۀ کتاب)

7امتیاز

17      

فهرست کامل منابع و مآخذ (کتاب‌نامه، اشخاص، اماکن و...)

4امتیاز

18      

امتیاز ویژه: خلاقیت و نوآوری: برخورداری از ابتکاری خاص که اثر را از آثار متعارف دیگر در زمینه تکنولوژی آموزشی متمایز و برجسته می‌سازد مانند: ابتکار خاص در استفاده از جاذبه‌های بصری و برنامه‌ریزی متن (دلیل و توضیح)

8امتیاز

 

جمع امتیاز: 100 

   دانلود : 1-Talifi-(ep).pdf           حجم فایل 79 KB

دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه

آدرس:
قم، بلوار انتظار، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه
 
تلفن تماس: 02537255890 داخلی 603-605

khowzeh(@)gmail.com

پیامک: 100007020

کانال ایتا: @khowzeh
مدیر اجرایی همایش‌(ایتا) : @ketabehowzeh

جشنواره مقالات علمی حوزه 

khowzeh2(@)gmail.com

ساعت کاری دبیرخانه همایش:

ساعت 7 الی 14

 

بازديدکنندگان امروز :1035